Voorwaarden


1.   Maison d'hôtes Ventoureso


1.1. De B&B staat beschreven op de website www.toutventoux.com. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er verschillen zijn tussen de op de website getoonde tekst en/of foto's en de feitelijke situatie in de B&B op het moment van het bezoek van de gast(en). Gasten kunnen aan deze verschillen geen rechten ontlenen.
1.2. Het minimum verblijf in Maison d'hôtes Ventoureso is 2 nachten. Tijdens de zomermaanden kan een ander minimumverblijf gelden.
1.3. De B&B is 24 uur per dag toegankelijk Gasten hebben een eigen sleutel die toegang geeft tot het huis.
1.4. Roken is verboden in de slaapkamers, in de gemeenschappelijke ruimtes of op andere plaatsen in het huis. Buiten roken is toegestaan.
1.5. Huisdieren zijn niet toegestaan in of bij de B&B.
1.6. De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij boeking.
1.7. Aankomst van 16.00 uur tot 19.00 uur, vertrek uiterlijk 10.30 uur. Laat inchecken is mogelijk in onderling overleg.
1.8. HetMaison hôtes Ventoureso is minder geschikt voor kinderen. Voor de rust van de gasten zijn kinderen onder de 15 jaar niet toegestaan tijdens de zomermaanden.
1.9. Gasten kunnen hun auto parkeren op de gratis parkeerplaats in het dorp naast de B&B. Parkeren is op eigen risico.
1.10. Gasten dienen de instructies van de eigenaren op te volgen. De eigenaar kan in geval van overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of in geval van ongepast gedrag, de toegang tot het Maison d'hôtes Ventoureso met onmiddellijke ingang verbieden en/of weigeren, zonder nadere aankondiging en zonder vergoeding van de kosten blijf.
1.11. Gasten van Maison d'hôtes Ventoureso dienen zich te houden aan de huisregels, deze kunnen op de kamer worden geraadpleegd. 
1.12. Het maison d'hôtes Ventoureso is geregistreerd bij de CCI onder het nummer Siret 817 480 700.

2. Tarief
2.1 De tarieven zijn aangegeven per nacht en zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2 Tarieven zijn exclusief annulerings- en/of reisverzekeringskosten en/of andere kosten voor rekening van de klant.
2.3 De tarieven zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud.
2.4 Alle informatie op de B&B website www.toutventoux.com wordt geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en is aan verandering onderhevig. De B&B is niet gebonden aan kennelijke fouten op haar website.

3. Reserveren en betalen
3.1 Reserveren kan telefonisch, per e-mail of via een boekingssite. 
3.2 De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door het Maison d'hôtes Ventoureso.
3.3 Bij reserveringen dient 30% van het reserveringsbedrag binnen 14 dagen na reservering te zijn voldaan. Als de aankomstdatum binnen 14 dagen na boeking valt, gebeurt de betaling ter plaatse. Pas na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief.
3.4 De borg dient te worden overgemaakt op:


Van den Broeck-Rooryck
BNP Paribas
IBAN: FR76 3000 4021 3500 0006 3274 788
BIC: BNPAFRPPXXX
Of

BNP Paribas Fortis
IBAN: BE26 0013 4755 6029
BIC: GEBABEBB

3.5 Betaling van het saldo dient voor vertrek bij de B&B te geschieden. U kunt contant, per cheque of met creditcard betalen.

4. Annulering
4.1 Annuleringen zijn gratis tot 30 dagen voor de aankomstdatum. 
4.2 Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan de aankomstdatum wordt 30% van de prijs van de reservering in rekening gebracht, zijnde het bedrag van de aanbetaling. 
4.3 Bij annulering door no-show of vervroegd vertrek tijdens het verblijf wordt het gehele verblijf (totale bevestigde prijs van het verblijf) gefactureerd. 
4.4 Annulering kan uitsluitend schriftelijk via het contactformulier op de website of per e-mail aan info@toutventoux.com.
4.5 Het maison d'hôtes Ventoureso behoudt zich het recht voor om de reservering tot 30 dagen voor de aankomstdatum zonder opgaaf van reden in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden kosteloos aan de klant terugbetaald. 


5. Schade
5.1 De gast dient zich netjes te gedragen en de accommodatie van de B&B te gebruiken in overeenstemming met de door de eigenaar verstrekte redelijke gebruiksinstructies.

5.2 Eventuele schade (schade, verlies, verlies en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen op eerste verzoek door de gast aan de eigenaar te worden vergoed.
5.3 Bij verlies of niet-teruggave van de sleutels van de B&B zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. De gast dient de sleutels binnen 14 dagen na verzending van het met redenen omkleed advies terug te bezorgen.

6. Klachten
6.1 De klant heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de B&B. De B&B dient een klacht altijd adequaat en tijdig af te handelen, zodat de klacht wordt afgehandeld op een wijze die voldoet aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht, al dan niet tijdelijk, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder schadevergoeding. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: oorlogsdreiging, opstand, stakingen, boycots, energie-, verkeers- of transportstoringen, overheidsoptreden, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en alle andere omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, ernstige ziekte of overlijden van één van de eigenaren of naaste familieleden etc., waarbij van eigenaars redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zou nakomen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De B&B is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gast of een derde lijdt als gevolg van het verblijf in de accommodatie. De B&B is niet verantwoordelijk voor storingen in en om de accommodatie, zoals stroom-, water- en installatietechnische storingen, noch voor het niet tijdig melden van bouwwerkzaamheden of wegen in de omgeving van de B&B.
8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan haar grove schuld of nalatigheid.
8.3 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 is, indien en voor zover de B&B in rechte aansprakelijk wordt gehouden op grond van een van de aansprakelijkheidshoofden van de Gebruikersovereenkomst, iedere aansprakelijkheid van de B&B beperkt tot directe en is iedere vorm van gevolgschade uitgesloten . De aansprakelijkheid van de B&B is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de B&B in het desbetreffende geval uitkeert.
8.4 De B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van gebruikers.

9. Slotbepaling

9.1 Elk geschil dat voortvloeit uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zal in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Frankrijk.
9.2 Geen van beide partijen mag haar rechten en verplichtingen overdragen aan een derde, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.
9.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht en wordt de nietige bepaling geacht te zijn omgezet in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van de partijen.
9.4 Door het betalen van het voorschot, waarmee de reservering als definitief wordt beschouwd, verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.